Apsipirkimo sąlygos ir taisyklės

PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

 

 1. Bendrosios nuostatos.
  1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas šalims teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, narystės įsigyjimo ir apmokėjimo už ją sąlygos, dovanų pristatymo tvarka, šalių atsakomybės bei kitos su narystės pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.themakeuplovers.lt (toliau – Parduotuvė) susijusios nuostatos.
  2. Pardavėjas – Elektroninė parduotuvė, veikianti pagal MB Loveriai nuostatas.
  3. Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris naudodamasis Parduotuvės įrankiais bei priemonėmis užsisako bilietą į bet koki renginį (toliau – Prekė), pateikdamas prekių užsakymą (toliau – Užsakymas). Pirkti Parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
  4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  5. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis besąlygiškai.
  6. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti ir pildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento. Jei paskelbus Taisykles, Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

 

 1. Asmens duomenys, jų apsauga.
  1. Užsisakyti Prekes Parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas ir įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.
  2. Registruojantis Parduotuvėje Pirkėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą. Jei  Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis privalo nurodyti juridinio asmens kodą ir PVM mokėtojo kodą (jei toks yra).
  3. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad bet kokius veiksmus, atliktus prisijungus prie Parduotuvės naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laikys Pirkėjo atliktais veiksmais, todėl Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, o taip pat imtis visų įmanomų saugumo priemonių, kad tretieji asmenys jais nepasinaudotų.
  4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo Užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.
  5. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi ParduotuvėjePardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini Užsakymui įvykdyti.

 

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas.
  1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje suformavęs Užsakymą, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Toliau“ bei pats apmoka Užsakymą.
  2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Parduotuvėje. Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.
  3. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo, arba kol baigsis Užsakyme nurodytas narystės galiojimo terminas.

 

 1. Pirkėjo teisės ir pareigos.
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti Užsakymą šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4. Pirkėjas įsipareigoja nuorodyti teisingą pristatymo adresą.

 

 1. Pardavėjo teisės ir pareigos.
  1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
  2. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis Dovanų pristatymo taisyklių ir jose nurodytų terminų.
  4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, pažeidžia savo įsipareigojimus, daro užsakymus, jų neapmoka, su Pirkėju kelis kartus negalima susisiekti nurodytais kontaktais ar kaip kitaip kenkia Parduotuvės veiklai ar su ja susijusių socialinių tinklų ar kitoje erdvėje, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, nevykdyti jo Užsakymų, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
  5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
  6. Pardavėjas turi teisę talpinti Parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako už juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą.

 

 1. Prekių kainos, atsiskaitymo už Prekes tvarka ir terminai
  1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame Užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje Užsakymo pateikimo momentu.
  2. Už užsisakytas Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
  3. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB SEB bankas; AB „Swedbank“; AB „DNB“ bankas; AB „Citadele“ bankas; AB „Šiaulių bankas“; AB „Danske“ bankas; AB „Nordea“ bankas; UAB “Medicinos” bankas; Lietuvos centrinė kredito unija. Pinigus Pirkėjas perveda į Parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
   1. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, tiesiogiai iš savo banko sąskaitos perveda pinigus į Parduotuvės banko sąskaitą. Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti Užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinime. Klientui nenurodžius skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ tikslaus Užsakymo numerio, Parduotuvės administracija negarantuoja Užsakymo įvykdymo.

 

 1. Atsakomybė.
  1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  2. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.
  3. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Parduotuve, pažeidimą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  4. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl Pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.
  5. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Šalys susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo asmeninius prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti bei užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
  6. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Parduotuvėje esančias nuorodas.

 

 1. Intelektinės nuosavybės apsauga.
  1. Parduotuvėje esantis turinys priklauso The Makeup Lovers bei prekių tiekėjų nuosavybei ir yra saugoma LR aktų nustatyta tvarka. Draudžiama kopijuoti ar naudoti www.themakeuplovers.lt svetainę ar joje esančią informaciją be raštiško The Makeup Lovers atstovų sutikimo.
  2. Parduotuvėje nuorodomi prekių bei įmonių pavadinimai gali būti prekės ženklai ir jų intelektinė nuosavybė yra ginama LR teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. Baigiamosios nuostatos.
  1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu.
  2. Nepavykus susitarti derybų keliu, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
 2. BILIETŲ ĮSIGIJIMAS
 1. Pirkėjas sutinka, kad bilietai ar sumokėtas depozitas yra negražinami ir niekaip kitaip nekeičiami.
 2. Sumokėta suma už bilietą gali būti gražinta tik tuo atveju jeigu seminaras yra atšaukiamas organizatorių – Pardavėjų
 3. Pirkėjas sutinka, kad negalės filmuoti ir daryti nuotraukų tuo metu kai meistras dėstys mokomąją medžiagą. (Pirkėjui bus suteikta galimybė atlikti makiažo nuotraukas per pertraukas).
 4.  Jeigu bilietas yra parduodamas pirminis bilieto savininkas turi įspėti Pardavėją asmenine žinute ar el., laišku kuriame praneša kito dalyvio pilną vardą bei pavardę. Neinformavus organizatoriaus, žmogus perpirkęs bilietą mokymuose dalyvauti negalės.
 5. Bilietas griežtai negali būti perparduotas brangiau nei buvo įgytas, visas teises ir bilietų kainų nustatymą turi tik renginio organizatorius – Pardavėjus